İlkokulda matematik dersi öğrencilerin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gerekli matematiksel bilgi, beceri ve tutumların kazandırılmasını amaçlamaktadır. Kavramsal öğrenmeye, işlemlerde akıcı olmaya, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmeye, öğrencilerin matematiğe değer vermelerine ve problem çözme becerilerinin gelişimine önem verilmektedir. Öğrencilerin derse aktif olarak katılımını sağlayarak öğrenmenin kalıcı izli olması, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmesi temel amaçlarımızdandır. Matematik dersindeki hedefimiz düşünmeyi, problem çözme stratejilerini kavramayı ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğunu fark etmelerini sağlamaktır.

İlkokul matematik programına uygun olarak konularımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak çeşitli materyaller kullanarak, etkinliklerle ve gerektiği yerlerde günlük hayata uyarlanarak işlenmektedir.

Bu amaç ve programda belirtilen kazanımlar doğrultusunda soyut bir alan olan matematik öğretimine somut deneyimlerle başlayarak anlamlı öğrenmeyi ve öğrenmede kalıcılığı sağlamaktayız. Bu dersi diğer derslerle ilişkilendirmekte ve öğrencilerimizin derse aktif katılımını sağlamak amacıyla matematik materyalleriyle öğrenme ortamını zenginleştirmekteyiz. Tüm bunların başarıyla sonuçlanması için de önceliğimiz, öğrencilerimizin matematiği öğrenme motivasyonunu arttırmaktır.