Coğrafya insan ve mekânı iç içe gören, tüm olay, olgu ve faaliyetleri mekânsal perspektiften okuyan, insan-mekân etkileşiminin ortaya çıkardığı sonuçların neler olduğunu anlamaya, yorumlamaya ve açıklamaya çalışan sosyal bir disiplindir. Coğrafya derslerinde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafî bilginin oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanmaları, evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmeleri, insan-doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Coğrafya dersleriyle öğrenciler;

• İnsan-doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
• Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
• Doğal ve beşerî sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
• Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirir.
• Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
• Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini kavrar.
• Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
• Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
• Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
• Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.